Siin on turvaline

         

Eesti Maaturismi Ühing peab oluliseks, et üheskoos käituksime COVID-19 olukorras vastutustundlikult nii iseenda kui oma külaliste suhtes ning anname sellest ka oma külalistele teada. Vajame kõik tänases olukorras kindlustunnet, et oleme hoitud.

Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse uudiseid ja nõuedeid https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
 • Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
 • Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal.
 • Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded.
 • Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti- ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
 • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
 • Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Hea tahte kokkuleppe allkirjastamisega kinnitab turismiteenusepakkuja, et täidab Hea tahte kokkuleppe tingimusi ning on teadlik, et kui teenusepakkujana eksib kokkuleppe tingimuste täitmises rängalt või korduvalt, on märgise andjal õigus märgis teenusepakkujalt ära võtta ja eemaldada see visitestonia.com, puhkaeestis.ee ja märgise väljaandja veebilehtedelt COVID-19 tõkestamisele pühendunud teenusepakkujate loetelust.

Ettevõtte juures märgis SIIN ON TURVALINE annab sellest Teile teada!

September 2021 seisuga kannavad SIIN ON TURVALINE märgist järgmised Eesti Maaturismi Ühingu liikmed: